Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Đóng cửa 6 sân bay, dừng chạy tàu hỏa tránh bão Molave sau 15 giây